(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ថោង ខុន ដឹកនាំប្រជុំលើកទី៥ ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍​ និងអេកូទេសចរណ៍