រុស្ស៊ីប្រកាសគាំទ្រកម្ពុជា ក្នុងការចរចាចូលទីផ្សារសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប-អាស៊ីដើម្បីទទួលបានពាណិជ្ជកម្មសេរី