ត្រាំ កំពុងរៀបចំរឹតត្បិតការនាំចូល វត្ថុធាតុដើមសំខាន់ៗពីចិន និងប្រទេសមួយចំនួន ក្រោមហេតុផលសន្តិសុខជាតិ