អ៉ីរ៉ាក់ ថាមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះ ក្រោយអាមេរិកគំរាមបិទស្ថានទូត ក្នុងទីក្រុងបាកដាដ

https://youtu.be/bNq9fm5gj64