ចក្រភពអង់គ្លេស ប្ដេជ្ញាចិត្តគាំទ្រថវិកាជាង ៦លានដុល្លារដល់កម្ពុជា និងប្រទេស៣ទៀត ដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល និងការការពារកូវីដ១៩

https://youtu.be/JKRa-WRYQII