(វីដេអូ)៖ ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ បើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៣ ពិនិត្យអនុម័តលើកិច្ចការងារមួយចំនួន