ចាប៉ីឆ្លើយឆ្លង ៖ អត្ថន័យបុណ្យចេញព្រះវស្សា

ចាប៉ីឆ្លើយឆ្លង ៖ អត្ថន័យបុណ្យចេញព្រះវស្សា
ច្រៀងដោយ ៖ លោក សាន់ ស៊ឺន និង លោក សាន សុវណ្ណឌឿន
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
គ្រប់គ្រងការផលិត ៖ លោកជំទាវ ឈឹមពៅ សុកាន់ឌី អគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិ
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា