កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាត UN លើកទី៧៥ បិទបញ្ចប់ទៅជាមួយនិងការគាំទ្រដល់ «ប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយម»