វៀតណាម បន្តរកឃើញកូវីដ-១៩ បន្ថែម១៧ករណី, ឆ្លងសរុបកើនដល់១,០៩៤នាក់