ថៃត្រៀមចាប់ផ្ដើមបើកវិស័យទេសចរណ៍ឡើងវិញ ជាមួយជើងហោះហើរដំបូងមកពីប្រទេសចិន