ហ្វីលីពីន បន្លាយពេលរឹតត្បិតមួយខែទៀតដើម្បីការពារឆ្លងក្នុងពេលបុណ្យអែល