ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មី​ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត