ចិន ការដើរតែម្នាក់ឯងលើផ្លូវកូវីដ១៩ និងទុកអ្នកជិតខាងខ្លួនឯងជាសត្រូវ នឹងបង្កឲ្យខ្លួនអន្តរាយកាន់តែរីកធំ