ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលើកឡើងថា ការជឿទុកចិត្តប្រាក់រៀលជំរុញភាពរឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ច