កូរ៉េខាងត្បូងប្រគល់អដ្ឋិធាតុទាហានចំនួន១១៧នាក់ឲ្យទៅប្រទេសចិន

https://youtu.be/1bjvxPMvTas