ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជាង៣,២០០នាក់ បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារព្យុះភ្លៀងនៅរដ្ឋកាឈីន ភាគខាងជើងប្រទេស