ដោយសារប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនៅបន្តអូសបន្លាយ ចាប់ពីថ្ងៃស្អែករហូតដល់ថ្ងៃទី៦ ខែតុលា កម្ពុជាបន្តធ្លាក់ភ្លៀងពីមធ្យមទៅច្រើន