ថៃបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នថែមមួយខែទៀត ដែលមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩