ថ្ងៃនេះ កម្ពុជាប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថែមម្នាក់ទៀត ជាអ្នកដំណើរជនជាតិចិន