(វីដេអូ)៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤០ នៃការបង្កើតប្រាក់រៀលឡើងវិញ