(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ស្វាគមន៍ជានិច្ច រាល់ការវិនិយោគរបស់ជប៉ុន ពិសេសក្នុងវិស័យទេសចរណ៍