សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ទីពី មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវូដ-១៩ថ្មី និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី​២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ទីពី មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវូដ-១៩ថ្មី និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី​២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០