គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ជាង៣៣លាននាក់ហើយ

https://youtu.be/KhwlgnuUgRc