មនុស្ស២៦នាក់បានស្លាប់ក្នុងករណីធ្លាក់ យន្តហោះយោធាអ៊ុយក្រែន