អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យបែងចែក វ៉ាក់សាំងដោយសេរី ខណៈព្យាករថា ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដនឹងមាន២លាននាក់