(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ ទំនើបភាវូបនីយកម្មខ្មែរ ប្រធានបទ៖ សារៈសំខាន់នៃពានរង្វាន់សហគ្រិនថ្នាក់ជាតិ ថ្ងៃទី២​៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០