(វីដេអូ)៖ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្ស នៃវិទ្យាល័យអប់រំកំពង់ចាម និងមណ្ឌលកុមារកំព្រា ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម