ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា រៀបចំ ទិវាប្រាក់រៀល អបអរខួបលើកទី៤០ នៃការដាក់ឱ្យចរាចរប្រាក់រៀលឡើងវិញ