កម្ពុជាគ្មានករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន១២ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា

https://youtu.be/9p12lVrQHd0