ល្ខោននិយាយរឿង៖ ភ្លើងអពមង្គល (ភាគទី១)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន
ល្ខោននិយាយរឿង៖ ភ្លើងអពមង្គល (ភាគទី១)
និពន្ធដោយ៖ លោក ប៉ាវ ធួក
ដឹកនាំផលិតដោយ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
រៀបសម្រួល និង ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោក ស៊ុំ សារឿន
សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា