ការព្រួយបារម្ភលេចឡើង៖ «ត្រាំ នឹងមិនព្រមចុះចេញពីអំណាចងាយៗឡើយ ក្រោយពេលលោកចាញ់ឆ្នោត»