កោះតៃវ៉ាន់ទើបបញ្ចេញមីស៊ីលមួយប្រភេទ ដែលអាចហោះដល់ចិនដីគោក