(វីដេអូ)៖ អបអរសាទរខួប ២៧ឆ្នាំ នៃទិវាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា (២៤ កញ្ញា ១៩៩៣ .២៤ កញ្ញា ២០២០)