ក្រុមហ៊ុនចិនសង្ឃឹមថា វ៉ាក់សាំងកូរ៉ូណារបស់ខ្លួន នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខ