បេក្ខជនដាក់ពាក្យសុំប្រលងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឆ្នាំ២០២០មានជាង៤មុឺននាក់