យន្ដហោះដឹកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវបញ្ជាឲចុះចតវិញក្រោយហោះបុកសត្វបក្សី