កូរ៉ូណាផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សជាង២សែននាក់ហើយនៅអាមេរិក បៃដិនចោទ ត្រាំថាជាអ្នកបង្កឲប្រជាជនអាមេរិកស្លាប់ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្ដិសាស្រ្ដ