ក្រសួងធនធានទឹកអំពាវនាវឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះទឹកជំនន់ព្រោះភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ពីបង្គួរទៅច្រើន

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត