គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនដល់ជាង៣១លាន៤សែននាក់ ហើយ