គិតពីខែមករា មកដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ មនុស្សចំនួន៦១នាក់បានស្លាប់ដោយសាររន្ទះបាញ់នៅប្រទេសកម្ពុជា