ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីព្យាករថា សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅអាស៊ីកំពុងដើរថយក្រោយដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩