ចក្រភពអង់គ្លេសអាចនឹងបិទប្រទេសជាលើកទី២ នៅពេលករណីកូវីដ១៩កើនឡើង