រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណែនាំក្រសួង និងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់កាត់បន្ថយការចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩