ក្រសួងរៀបចំដែនដី បញ្ជាក់ពីជំហរ ក្នុងករណីវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០