បទយកការណ៍ស្តីពី«អន្លង់ផ្សោតកាំពីជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិដ៍ពេញនិយមនៅកម្ពុជា»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង.មុន្នីរ៉ា