ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ចាត់ទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងរតនាគារអាមេរិកមកលើក្រុមហ៊ុន Union Development Group នៅកម្ពុជាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតទាល់តែសោះ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត