បទ ៖ ស្តាប់ធម៌បរាជ្រះថ្លាក្នុងចិត្ត

បទ ៖ ស្តាប់ធម៌បរាជ្រះថ្លាក្នុងចិត្ត
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ម៉ិល ស៊ីដេត និង កញ្ញា សុខ សូភ័ស្ស
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
និពន្ធបទភ្លេង ៖ ឯកឧត្តម ងិន សុខគ្រវ៉ារ
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ម៉េត វណ្ណី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា