សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពរបស់ព្យុះទី១១ ឈ្មោះ នូល (NOUL)

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត