លទ្ធផល នៃសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន ស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍធនធាន មនុស្សសម្រាប់ការប្រែប្រួលពិភពនៃការងារ “ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុជា៖លោកចេមហួត

ភ្នំពេញ៖ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានបង្ហាញលទ្ធផល នៃសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន ស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍធនធាន មនុស្សសម្រាប់ការប្រែប្រួលពិភពនៃការងារ “ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ ដែលរៀបចំដោយសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម ក្នុងអាណត្តិជាប្រធានប្តូរវេនអាស៊ាន។