បទ ៖ ធ្វើបុណ្យខែងងឹតគិតបុណ្យខែភ្លឺ

បទ ៖ ធ្វើបុណ្យខែងងឹតគិតបុណ្យខែភ្លឺ
លំនាំបទ ៖ កង្កែបលេងទឹកភ្លៀង
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក ហួត ហួន និង លោក រិន ធីរិទ្ធ
កាត់ត ៖ លោក ឃិន គីមសេង
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា